شهنام زندیه

رئیس اداره کل آمار و بودجه

تلفن :81562025

نمابر :81562024

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک 266

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

احسان امیری

معاون اداره کل آمار و بودجه

تلفن :81562025

نمابر :81562024

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک 266

پست الکترونیک :ehsan.amiri@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی