احمدعلی اشتری نژاد

رئیس اداره کل آموزش

تلفن :81563036

نمابر :88708878

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -شماره 26

پست الکترونیک :info@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

سیدکریم میراحمدی

معاون اداره کل آموزش

تلفن :81563036

نمابر :88708878

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -شماره 26

پست الکترونیک :karim.mirahmadi@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی