شهرام آسترکی

رئیس اداره کل امنیت و زیرساخت

تلفن :81565102

نمابر :88709551

نشانی :تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی -شماره 164

پست الکترونیک :astaraki@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

مجتبی صباحی وش

معاون اداره کل امنیت و زیرساخت

تلفن :81565102

نمابر :88709551

نشانی :تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی -شماره 164

پست الکترونیک :sabahi@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

آتوسا کاملی

معاون اداره کل امنیت و زیرساخت

تلفن :81565102

نمابر :88709551

نشانی :تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی -شماره 164

پست الکترونیک :atoosa.kameli@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی