داوود قزلباش

رییس اداره کل امور شعب و مناطق آزاد

تلفن :88177827

نمابر :88700079

نشانی :تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237- طبقه هشتم

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

فرهاد قلی کندی

معاون اداره کل امور شعب و مناطق آزاد

تلفن :88177827

نمابر :

نشانی :88700079

پست الکترونیک :تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237- طبقه هشتم

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی