اسماعیل عسگری

رئیس اداره کل توسعه بانکداری الکترونیک

تلفن :81561143

نمابر :81561174

نشانی :تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی -شماره 164

پست الکترونیک :e.asgari@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

محمد نصیری دهقان

معاون اداره کل توسعه بانکداری الکترونیک

تلفن :81561143

نمابر :81561174

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه عرفان- شماره 23

پست الکترونیک :mohamad.nasiri@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی