جعفرخانی

رییس اداره کل حسابرسی داخلی

تلفن :81564048

نمابر :81564057

نشانی :تهران- خیابان شهید مطهری -بعد از سرافراز- شماره 229

پست الکترونیک :info@postbank.i

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

رمضان ابراهیمی

معاون اداره کل حسابرسی داخلی

تلفن :81564048

نمابر :81564057

نشانی :تهران- خیابان شهید مطهری -بعد از سرافراز- شماره 229

پست الکترونیک :ramezan.ebrahimi@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

علی توحیدی

معاون اداره کل حسابرسی داخلی

تلفن :81564048

نمابر :81564057

نشانی :تهران- خیابان شهید مطهری -بعد از سرافراز- شماره 229

پست الکترونیک :info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی