نادر علیپور

رییس اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565060

نمابر :88553716

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

حسین عاشوری شیخی

معاون اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565061

نمابر :88553716

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164

پست الکترونیک :hosein.ashoori@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

علیرضا علیزاده

معاون اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565061

نمابر :88553716

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164

پست الکترونیک :info@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

الهام زکی پور

معاون اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565060

نمابر :88553716

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی