آناهیتا امیرحسینی

رییس اداره کل سرمایه انسانی و رفاه

تلفن :88706778

نمابر :88704051

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام-نبش کوچه عرفان -شماره 1

پست الکترونیک :anahita.amirhoseini@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

حسین گدازی

معاون اداره کل امور کارکنان

تلفن :81561147

نمابر :88704051

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام -نبش کوچه عرفان- شماره 1

پست الکترونیک :hosein.godazi@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

بابک روشنی

معاون رفاه و پرداخت های پرسنلی

تلفن :81561147

نمابر :88704051

نشانی :تهران - خیابان مطهری- خیابان قائم مقام -کوچه عرفان -شماره1

پست الکترونیک :babak.roshani@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی