حمید محمدی

رئیس اداره کل مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم

تلفن :81562418

نمابر :81564093

نشانی :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز-شماره 237- طبقه هفتم

پست الکترونیک :info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

محمدحسن غنی پور

معاون اداره کل مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم

تلفن :81562418

نمابر :81564093

نشانی :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز-شماره 237- طبقه هفتم

پست الکترونیک :info@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی