بهزاد شیری

مدیرعامل ونایب رئیس هیأت مدیره

تلفن :88502024

نمابر :88540022

نشانی :خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229

پست الکترونیک :behzad.shiri@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی