طهمورث الیاسی بختیاری

طهمورث الیاسی بختیاری

عضو هیأت مدیره

تلفن :81564050

نمابر :نمابر :88540088

نشانی :خیابان مطهری بعد از سرافراز شماره229

پست الکترونیک :tahmoures.elyasi@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی