فرهاد بهمنی

فرهاد بهمنی

عضو هیأت مدیره

تلفن :88502028

نمابر :88540022

نشانی :خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229

پست الکترونیک :bahmani@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی