عباس پیرایی خدری

رئیس اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

تلفن :81564051

نمابر :88540770

نشانی :تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 229 پست الکترونیکی

پست الکترونیک :abbas.piraee@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

علیرضا پورمرادکهن

معاون ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

تلفن :81564051

نمابر :88540770

نشانی :تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 229

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

محمدعلی جباری

معاون بازرسی

تلفن :81564051

نمابر :88540770

نشانی :هران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 229

پست الکترونیک :info@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی