عباس آبنوس

مدیرشعب استان آذربایجان غربی

تلفن :32244823

نمابر :32244917

نشانی :ارومیه خیابان مدنی 2 نرسیده به سه‌راه عطائی ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :Abbas.Abnoos@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی