داوطلب گرامی

لطفا قبل از مراجعه به محل مصاحبه فایل راهنما را مطالعه و فایلهای دیگر را پرینت و پر شده در زمان مصاحبه به مسئول مربوط تحویل فرمائید.

1. راهنمای سوابق پژوهشی و آموزشی

2. فرم رزومه

3. قانون بومی بودن و فرم استشهاد محلی

4. رسید دریافت مدارک برای افرادی که تازه به مصاحبه دعوت شده اند

5. فرم سوابق آموزشی و پژوهشی

 

**فهرست زمانبندی شده دعوت شدگان به مصاحبه (صبح از ساعت 8 و بعد از ظهر از ساعت 13)