سیدحمیدرضا گنجعلی خانی

مدیریت شعب استان کرمان

تلفن :32269133

نمابر :32269134

نشانی :کرمان- خیابان فلسطین نرسیده به میدان بسیج نبش ابن سینا ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی