علیرضا بینا

سرپرست شعب استان خراسان جنوبی

تلفن :32465480

نمابر :32465382

نشانی :بیرجند – بلوار پاسداران - تقاطع شهید محلاتی

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی