محمود کریم پور

مدیریت شعب استان خراسان شمالی

تلفن :32234033

نمابر :32234033

نشانی :بجنورد – خیابان طالقانی چهارراه شریعتی ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی