مدیریت شعب استان خوزستان

تلفن :33331200

نمابر :33331204

نشانی :اهواز – امانیه خیابان سقراط روبروی سازمان همیاری شهرداریها ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی