سید ابوالحسن موسوی

سرپرست شعب استان مازندران

تلفن :33310364

نمابر :33310361

نشانی :ساری – خیابان فرهنگ نبش کوچه شهید علامه

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی