اسماعیل صادقی

مدیر شعب استان آذربایجان شرقی

تلفن :35261992

نمابر :35261769

نشانی :تبریزـ خیابان جمهوری ـ نرسیده به تقاطع فلسطین

پست الکترونیک :esmaeil.sadeghi@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی