حمید قیطاسوند

رئیس اداره کل بازاریابی

تلفن :88177921

نمابر :88708875

نشانی :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237 -طبقه اول

پست الکترونیک :gheytasvand@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

محمدتقی شکوفکی

معاون اداره کل بازاریابی

تلفن :88177921

نمابر :88708875

نشانی :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237 -طبقه اول

پست الکترونیک :info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی