علی نوروزی

رئیس اداره کل حقوقی

تلفن :81564038

نمابر :81564037

نشانی :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237-طبقه ششم

پست الکترونیک :info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

علیرضا مشایخ

معاون اداره کل حقوقی

تلفن :81564038

نمابر :81564037

نشانی :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237-طبقه ششم

پست الکترونیک :alireza.mashayekh@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی