محمد غلامی

رئیس اداره کل حوزه مدیریت

تلفن :81564026

نمابر :81564094

نشانی :تهران- خیابان مطهری-بعد از سرافراز- شماره 229- طبقه پنجم

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

مهدیه حسن درویش

معاون اداره کل حوزه مدیریت

تلفن :81564033

نمابر :81564094

نشانی :تهران- خیابان مطهری-بعد از سرافراز- شماره 229- طبقه پنجم

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

مهدی درویش ملا

معاون اداره کل حوزه مدیریت

تلفن :81564069

نمابر :81564094

نشانی :تهران- خیابان مطهری-بعد از سرافراز- شماره 229- طبقه پنجم

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی