محمد سلمانی

سرپرست اداره کل خرانه‌داری و نظامهای پرداخت

تلفن :81562040

نمابر :81562040

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

نیما افضل پور

معاون نظامهای پرداخت

تلفن :88938282

نمابر :81562040

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

علیرضا نعمتی

معاون خزانه داری و مبادلات

تلفن :81562078

نمابر :فکس :81562040

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی