فتانه توحیدی

رئیس اداره کل راهبری و نظارت برسامانه های نرم افزاری

تلفن :81565081

نمابر :88725710

نشانی :تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی -شماره 164

پست الکترونیک :fattaneh.tohidi@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

مرتضی حیدری

معاون اداره کل راهبری و نظارت برسامانه های نرم افزاری

تلفن :81565081

نمابر :88725710

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه عرفان- شماره 23

پست الکترونیک :morteza.heidari@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی