اسد گرامی

رییس اداره کل هسته گزینش

تلفن :66718544

نمابر :66716970

نشانی :تهران- خیابان انقلاب روبروی خیابان نجات اللهی- نبش کندوان- طبقه اول

پست الکترونیک :asad.gerami@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی