عبدالرحمان آقایی

فرمانده حوزه مقاومت بسیج

تلفن :88706772

نمابر :81563032

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان -شماره 26

پست الکترونیک :Rahman.Aghaei@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

مجید قنایی

معاون حوزه مقاومت بسیج

تلفن :88706772

نمابر :81563032

نشانی :هران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان -شماره26

پست الکترونیک :majid.ghanaee@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی