قبول چک

خدمات صدور دسته چک

صدور دسته چک در سامانه جامع بانکی

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی احراز هویت گیرنده خدمت

مراحل انجام کار

 • درخواست دسته چک مشتری به شعبه
 • بررسی صلاحیت درخواست مشتری توسط شعبه
 • درصورت عدم صلاحیت : اطلاع رسانی به مشتری جهت عدم صلاحیت دریافت دسته چک
 • ارسال درخواست استعلام صدور دسته چک در سامانه صیاد بانک مرکزی
 • بررسی و در صورت عدم صلاحیت توسط بانک مرکزی : دریافت پاسخ استعلام و اطلاع رسانی به مشتری / مشتریان شعبه
 • بررسی و در صورت صلاحیت توسط بانک مرکزی : درخواست دسته چک توسط مشتری
 • تخصیص و چاپ دسته چک توسط متصدی شعبه
 • تحویل دسته چک به مشتری


 

خدمات ابطال چک جاری اشخاص

سرویس ابطال چک جاری اشخاص حقیقی و حقوقی

مراحل انجام کار

 • دریافت کارت شناسایی ( کارت ملی یا شناسنامه ) جهت اشخاص حقیقی و مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی
 • تکمیل فرم های مربوطه


 

مسدودی / رفع مسدودی چک 

ارائه  سرویس مسدود و رفع مسدود نمودن چک به مشتریان

مدارک مورد نیاز

 • کارت شناسایی ( کارت ملی یا شناسنامه ) جهت اشخاص حقیقی
 • مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی و تکمیل فرم های مربوطه

مراحل انجام کار

 • ارائه درخواست بهمراه مدارک توسط مشتری به شعبه
 • کنترل مدارک مربوط به علت مسدودی
 • مراجعه به منوی مربوطه در سامانه بنکو
 • انجام عملیات مسدودی / رفع مسدودی مطابق دستور العمل های مربوطه
 • مسدودی وجه چک - رفع مسدودی وجه چک


 

 رفع سوء اثر چک برگشتی

ارائه  سرویس رفع سوء اثر چک برگشتی به مشتریان

مدارک مورد نیاز

 • کارت شناسایی ( کارت ملی یا شناسنامه ) جهت اشخاص حقیقی
 • مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی و تکمیل فرم های مربوطه

مراحل انجام کار

 • ارائه درخواست صاحب حساب به شعبه مبنی بر رفع سوء اثر چک برگشتی- ارائه چک برگشتی به شعبه مبنی بر وصول
 • مراجعه متصدی به منوی مربوطه در سامانه بنکو
 • در صورت تامین موجودی رفع سوء اثر چک
 • در صورت کنترل مدارک و درخواست صاحب حساب رفع سوء اثر چک