نمایشگر دسته ای مطالب

null چگونه یک بانک دیجیتال بسازیم؟

مقدمه: بانکداری دیجیتال الگوی جدیدی است که با ایجاد تغییرات در فرایندهای داخلی، هزینه، راحتی، کنترل و تجربه مشتری بانک‌ها را بهبود می‌بخشد و برای آنها افزایش بهره‌وری و سودآوری به دنبال دارد. بانکداری دیجیتال ذی‌نفعان گوناگونی دارد و از این رو ابعاد مختلفی را در بر می گیرد

بانکداری دیجیتال الگوی جدیدی است که با ایجاد تغییرات در فرایندهای داخلی، هزینه، راحتی، کنترل و تجربه مشتری بانک‌ها را بهبود می‌بخشد و برای آنها افزایش بهره‌وری و سودآوری به دنبال دارد. بانکداری دیجیتال ذی‌نفعان گوناگونی دارد و از این رو ابعاد مختلفی را در بر می گیرد.