تسهیلات بانکی

تسهیلات بانکی

اعطای  وام ازدواج
پرداخت وام بصورت انواع قرض الحسنه ازدواج

مدارک مورد نیاز

 • مدارک هویتی متقاضی
 • تکمیل فرم های مربوطه

مراحل انجام کار

 • ارائه درخواست و اخذ استعلام
 • در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 • درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 • دریافت و بررسی مدارک
 • صدور مصوبه و پرداخت وام
 • پرداخت وام ازدواج


 

اعطای تسهیلات تعمیر مسکن
پرداخت وام بصورت مبادله ای

مدارک مورد نیاز

 • مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 • تکمیل فرم های مربوطه
 • سند منزل در صورتی که اقدام توسط مستاجر باشد موافقت نامه موجر

مراحل انجام کار

 • ارائه درخواست و اخذ استعلام
 • در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 • درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 • دریافت و بررسی مدارک
 • صدور مصوبه و پرداخت وام
 • پرداخت وام تعمیر مسکن


 

اعطای وام خرید کالای اساسی  
پرداخت وام بصورت مبادله ای

مدارک مورد نیاز

 • دریافت مدارک شناسایی متقاضی
 • تکمیل فرم های مربوطه
 • ارائه فاکتور خرید

مراحل انجام کار

 • 1- ارائه درخواست و اخذ استعلام
 • در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 • درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 • دریافت و بررسی مدارک
 • صدور مصوبه و پرداخت وام
 • پرداخت وام خرید کالای اساسی


 

 اعطای تسهیلات خود اشتغالی
پرداخت وام بصورت مبادله ای

مدارک مورد نیاز

 • مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 • تکمیل فرم های مربوطه
 • پیش فاکتور اموال جهت خود اشتغالی

مراحل انجام کار

 • ارائه درخواست و اخذ استعلام
 • در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 • درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 • دریافت و بررسی مدارک
 • صدور مصوبه و پرداخت وام
 • پرداخت وام خود اشتغالی


 

اعطای تسهیلات درمان بیماری
پرداخت وام بصورت انواع قرض الحسنه

مراحل انجام کار

 • دریافت مدارک شناسایی متقاضی
 • تکمیل فرم های مربوطه
 • ارائه مدارک پزشکی به شعبه


 

اعطای تسهیلات ساخت مسکن
پرداخت وام بصورت مشارکتی – مشارکت مدنی 

مدارک مورد نیاز

 • مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 • تکمیل فرم های مربوطه
 • پروانه ساخت –مجوز شهرداری – نقشه و......

مراحل انجام کار

 •  ارائه درخواست و اخذ استعلام
 • در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 • درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 • دریافت و بررسی مدارک
 • صدور مصوبه و پرداخت وام
 • پرداخت وام ساخت مسکن


 

اعطای وام ودیعه مسکن
پرداخت وام بصورت انواع قرض الحسنه

مدارک مورد نیاز

 • مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 • تکمیل فرم های مربوطه
 • اجاره نامه

مراحل انجام کار

 • ارائه درخواست و اخذ استعلام
 • در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 • درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 • دریافت و بررسی مدارک
 • صدور مصوبه و پرداخت وام
 • پرداخت وام ودیعه مسکن


 

اعطای وام خرید مسکن
پرداخت وام بصورت عقود مبادله ای می باشد.

مدارک مورد نیاز

 • هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 • تکمیل فرم های مربوطه
 • مبایعه نامه

مراحل انجام کار

 • ارائه درخواست و اخذ استعلام
 • در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 • درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 • دریافت و بررسی مدارک
 • صدور مصوبه و پرداخت وام


 

 اعطای وام سرمایه ثابت    
پرداخت وام بصورت مبادله ای

مدارک مورد نیاز

 • مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 • تکمیل فرم های مربوطه
 • پیش فاکتور اموال

مراحل انجام کار

 • ارائه درخواست و اخذ استعلام
 • در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 • درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 • دریافت و بررسی مدارک
 • صدور مصوبه و پرداخت وام
 • پرداخت وام سرمایه ثابت


 

اعطای وام سرمایه در گردش    
پرداخت وام بصورت مبادله ای

مدارک مورد نیاز

 • مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 • تکمیل فرم های مربوطه
 • پیش فاکتور اموال

مراحل انجام کار

 • ارائه درخواست و اخذ استعلام
 • در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 • درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 • دریافت و بررسی مدارک
 • صدور مصوبه و پرداخت وام
 • پرداخت وام سرمایه در گردش

اعطای وام مرابحه – صدور کارت اعتباری     
پرداخت وام بصورت مبادله ای

مدارک مورد نیاز

 • مدارک هویتی (شامل مدارک شناسنامه ای)
 • تکمیل فرم های مربوطه

مراحل انجام کار

 • ارائه درخواست و اخذ استعلام
 • در صورت منفی بودن : مختومه و پایان کار
 • درصورت مثبت بودن استعلام :تشکیل پرونده
 •  دریافت و بررسی مدارک
 • صدور مصوبه و پرداخت وام
 • پرداخت وام مرابحه – صدور کارت اعتباری