علیرضا شجاعی باصری

مدیر شعب استان چهار محال و بختیاری

تلفن :32252997

نمابر :32253047

نشانی :شهرکرد – خیابان سعدی روبروی دبیرستان نرجس

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی