افتتاح حساب ارزی

افتتاح حساب ارزی

افتتاح حساب ارزی برای مشتریان حقیقی و حقوقی

مدارک مورد نیاز

  • دریافت کلیه مدارک شناسایی و احراز هویت از مشتری
  • تکمیل فرمهای مربوطه

مراحل انجام کار

  • مراجعه حضوری مشتری به شعبه و ارائه درخواست متقاضی
  • اخذ مدارک شناسایی و اسناد و مدارک توسط شعبه و احراز هویت مشتری
  • ورود اطلاعات مشتری در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی و ثبت احوال جهت اخذ استعلامات لازم
  • تکمیل فرمهای افتتاح حساب توسط مشتری
  • وروداطلاعات در سامانه های بانک وافتتاح حساب