افتتاح حساب ریالی

افتتاح حساب ریالی

سپرده سرمایه گذاری به تقاضای اشخاص حقیقی یاحقوقی وبه موجب قرارداد فیمابین بانک و متقاضی افتتاح می گردد و مشتری به بانک وکالت (با حق توکیل به غیر) می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور مشاع بکار بگیرد.

مدارک مورد نیاز

اشخاص حقیقی با کارت ملی و شناسنامه و اشخاص حقوقی مدارک ومستندات اعضای هیات مدیره و شرکت و  تکمیل  فرم  های مربوطه

مراحل انجام کار

  • مراجعه حضوری مشتری به شعبه
  • اخذ مدارک شناسایی توسط شعبه
  • ورود اطلاعات مشتری در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی و ثبت احوال جهت اخذ استعلامات لازم
  • تکمیل فرمهای افتتاح حساب توسط مشتری
  • کنترل اطلاعات ومدارک توسط کاربرشعبه
  • وروداطلاعات در سامانه های بانک وافتتاح حساب
  • دریافت وجه از مشتری و واریز به حساب ایشان
  • اخذ هزینه تمبر مالیاتی از حساب افتتاح شده
  • صدور دفترچه وارائه به مشتری
  • پایان خدمت