گشایش اعتبار اسنادی ارزی

گشایش اعتبار اسنادی ارزی

گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی دیداری و مدت دار-گشایش اعتبارات اسنادی صادراتی- گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس

مدارک مورد نیاز

 • پروفرما اینویس
 • کارت بازرگانی معتبر
 • ثبت سفارش
 • بیمه نامه حاکی از بیمه حمل کالاها
 • فرم های درخواست گشایش و تعهدنامه های مربوطه

مراحل انجام کار

 • مراجعه مشتری و ارائه درخواست خدمت و ارائه مدارک مورد نیاز شعبه
 • تشکیل پرونده و تکمیل مدارک
 • اخذ مصوبه اعتباری و گشایش اعتبار اسنادی
 • ارسال به بانک ابلاغ کنننده
 • دریافت اسناد
 • پرداخت وجه اعتبار