صدور حواله ارزی بابت واردات کالا

صدور حواله ارزی بابت واردات کالا

ارائه خدمات حوالجات ارزی

مدارک مورد نیاز

 • درخواست مشتری
 • پروفرما اینویس
 • ثبت سفارش و صدور سند حسابداری
 • مدارک مربوط به هویت مشتری

مراحل انجام کار

 • مراجعه مشتری و ارائه اسناد درخواست خدمت
 • ارائه مدارک مورد نیاز شعبه
 • تشکیل پرونده و تکمیل مدارک
 • اخذ مصوبه اعتباری
 • ایجاد پیام حواله
 • ارسال حواله
 • رفع تعهد ارزی


 

خرید و فروش ارز 

انجام معامله خرید ارز بصورت روزانه و فروش ان  جهت تامین نیازهای ارزی مشتریان بانک

مدارک مورد نیاز

 • انجام ثبت سفارش واردات کالا/خدمت در وزارت صمت
 • اخذ مجوزهای مرتبط با تامین ارز و واردات
 • افتتاح حساب نزد بانک

مراحل انجام کار

 • مراجعه مشتری حقیقی / حقوقی و اعلام تقاضای تامین ارز
 • ارسال مشخصات درخواست خرید ارز به بانک مرکزی یا ثبت پیشنهاد خرید ارز نیابتی در سامانه نیما
 • انجام فرایند و معامله خرید ارز
 • فروش ارز به متقاضیان واجد شرایط بصورت مستند و مکتوب