تشخیص خطوط اعتباری تسهیلات کوتاه مدت ارزی

اعطای تسهیلات ارزی

ارائه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی / از محل منابع بانک / از محل منابع خارجی ( ریفاینانس )

مدارک مورد نیاز

  • ارائه فرم درخواست تسهیلات به بانک
  • مصوبه مرکز اعتباری بعد از بررسی های توجیه ، فنی ، مالی ، اقتصادی طرح ها

مراحل انجام کار

  • ارائه درخواست تسهیلات ارزی و مدارک لازم توسط متقاضی
  • تعیین نوع تسهیلات و اخذ مصوبه رکن اعتباری
  • انعقاد قرارداد و دریافت وثابق