پرسش های متداول

در صورت ارائه چک های فاقد مهر شعبه صادر کننده اعم از چک پول های قدیمی یا دسته چک های جاری پست بانک توسط مشتریان به شعب پست بانک چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

مسولین مربوطه در شعب مذکور می توانند ضمن تماس با دایره اوراق بهادار اداره کل اسکناس و اوراق بهادار با تلفن ------------ نسبت به استعلام اداره امور شعب صادر کننده چک اقدام نمایند

در صورت ارائه چک های جدید بانک مرکزی فاقد مهر توسط مشتریان به شعب چه اقدامی باید صورت پذیرد ؟

مسولین مریوطه در شعب باید ضمن تایید اصالت چک های فوق راسا نسبت به درج مهر شعبه خود بر روی چک مربوطه اقدام نمایند

علت عدم توزیع اسکناس نو با مبلغ اسمی پایین و مسکوک نیکل توسط شعب پست بانک چیست ؟

چاپ اسکناس نو و ضرب مسکوک نیکل و تعیین میزان سهمیه هر بانک جزء اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و این بانک فقط سهمیه تخصیصی از سوی بانک مذکور را بین مشتریان شعب توزیع می نماید

در صورت مفقود شدن اوراق مشارکت چه اقدامی از طریق دارنده اوراق مشارکت باید صورت پذیرد؟

مشتری به محض اطلاع از مفقود شودن اوراق خود باید به شعبه مربوطه مراجعه و ضمن اعلام مفقودی نسبت به اخذ حکم عدم پرداخت از مراجع قضایی اقدام نمایند لازم به ذکر است که در صورت عدم دریافت حکم قضایی صرف اطلاع موضوع به شعبه مانعی برای پرداخت وجه اوراق به آورنده آن محسوب نمی شود .

در صورت مخدوش شدن اوراق مشارکت چه اقدامی باید توسط دارنده اوراق صورت پذیرد؟

مشتری ضروری است که اصل اوراق مشارکت را جهت بررسی و اقدام مقتضی به شعبه مربوطه ارائه نماید

در صورت ارائه چک های مخدوشی ( شسته شده ،سوخته ...) توسط مشتریان به بانک چه اقدامی باید انجام پذیرد ؟

مسولین مربوطه در شعب ضمن اخذ لاشه چک و درخواست کتبی متقاضی و دریافت برگه هویت از دارنده ان ( کپی شناسنامه ، کارت ملی ) نسبت به ارسال آن به اداره اور شعب متبوع اقدام نمایند بدیهی است پس از طی مراحل اداری و تایید اصالت آن دستور پرداخت وجه چک مربوطه به حساب ذینفع پرداخت خواهد گردید