فاطمه دهقانی

مدیریت شعب استان فارس

تلفن :32300200

نمابر :32303000

نشانی :شیراز – خیابان پوستچی روبروی مرکز مخابرات ابوذر ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی