خدمات بن کارت

خدمات بن کارت

ارائه خدمات بانکی مختلف  براساس آئین نامه  های بانک  مرکزی  از طریق  صدور بن  کارت  و  کارت  هدیه 

مدارک مورد نیاز

 • مدارک شناسایی متقاضی
 • تکمیل فرم در خواست سرویس کارت
 • افتتاح حساب نزد بانک

معرفی خدمات بن کارت

 •  دریافت مانده حساب کارت به صورت محلی
 • پرداخت قبوض با کارت شتابی و محلی
 • خرید شارژهای تلفن اعتباری
 • انتقال وجه
 • در خواست موجودی
 • صورتحساب سه گردش آخر
 • در خواست و تغییر رمز اول و دوم


 

خدمات کارت نقدی

ارائه  خدمات  بانکی  مختلف  براساس آئین  نامه  های بانک  مرکزی  از طریق  صدور بن  کارت  و  کارت  هدیه

مراحل انجام کار

 • دریافت مدارک شناسایی متقاضی
 • تکمیل فرم در خواست سرویس کارت
 • افتتاح حساب نزد بانک

معرفی خدمات کارت نقدی

 • دریافت مانده حساب کارت به صورت محلی
 • پرداخت قبوض با کارت شتابی و محلی
 • خرید شارژهای تلفن اعتباری
 • انتقال وجه
 • در خواست موجودی
 • صورتحساب سه گردش آخر
 • در خواست و تغییر رمز اول و دوم


 

خدمات کارت هدیه

ارائه  خدمات  بانکی  مختلف  براساس آئین  نامه  های بانک  مرکزی  از طریق  کارت  هدیه

مراحل انجام کار

 • دریافت مدارک شناسایی متقاضی
 • تکمیل فرم در خواست سرویس کارت
 • برداشت مبلغ آن از حساب مشتری بانک ویا دریافت نقدی از مشتری گذری
 • صدور کارت هدیه و تحویل آن به همراه رمز به مشتری

معرفی خدمات کارت هدیه

 • دریافت مانده حساب کارت به صورت محلی
 • پرداخت قبوض با کارت شتابی و محلی
 • خرید شارژهای تلفن اعتباری
 • در خواست موجودی
 • صورتحساب سه گردش آخر
 • در خواست و تغییر رمز اول و دوم