ابوالفضل ابراهیم آبادی

سرپرست شعب استان گیلان

تلفن :33236516

نمابر :32247792

نشانی :رشت – سبزه میدان ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی