عباداله نیازی

مدیریت شعب استان همدان

تلفن :32518185

نمابر :08132518178

نشانی :همدان – بلوار خواجه رشید جنب اداره گاز ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی