صدور انواع ضمانت نامه ریالی

صدور انواع ضمانت نامه ریالی

صدور انواع ضمانتنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی ( شرکت در مناقصه و مزایده ، استرداد حسن انجام کار ، حسن انجام کار، کسور وجه الضمان ، استرداد پیش پرداخت ، پیش پرداخت ، گمرکی ترخیص کالا ، گمرکی ترخیص اتومبیل ، حسن اجرای تعهدات

مدارک مورد نیاز 

  • مدارک هویتی
  • صورتهای مالی و اموال و دارائی های قابل شناسایی مشتری

مراحل انجام کار

  • اخذ درخواست و مدارک متقاضی و وثایق و تضامین
  • ارسال استعلام تسهیلات و حساب جاری سپس اخذ پاسخ استعلامات و بررسی و اتخاذ تصمیم
  • عقد قرارداد و صدور ضمانتنامه ریالی