محمود شیردل

مدیریت شعب استان خراسان رضوی

تلفن :37636130

نمابر :37650515

نشانی :مشهد – بلوار خیام روبروی هتل هما

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی