حمید مصلحی

مدیریت شعب استان قزوین

تلفن :33232711

نمابر :33232712

نشانی :قزوین – خیابان طالقانی نرسیده به میدان ولیعصر ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی