ساتنا و پایا

خدمات پایا

انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکی مشتریان به حساب های سایر بانک ها در همان روز

 • کارت شناسایی ( کارت ملی یا شناسنامه ) جهت اشخاص حقیقی
 • مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی و تکمیل فرم های مربوطه

مراحل انجام کار

 • مراجعه مشتری به شعبه/اینترنت بانک/موبایل بانک
 • در صورت مراجعه به شعبه
 • تکمیل فرم درخواست استفاده از عملیات پایا
 • ورود اطلاعات به سیستم و ارسال به اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت
 • ورود اطلاعات به سیستم و ارسال به اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت
 • ارسال اطلاعات توسط اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت به بانک مرکزی واریز به حساب مشتری
 • در صورت عدم تایید : عودت پایا به دلیل عدم شناسایی مشتری و واریز به حساب مشتری


 

انتقال وجه ریالی ساتنا

انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکی مشتریان به حساب های سایر بانک ها در همان روز

مدارک مورد نیاز

 • کارت شناسایی ( کارت ملی یا شناسنامه ) جهت اشخاص حقیقی
 • مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی و تکمیل فرم های مربوطه

مراحل انجام کار

 • مراجعه مشتری به شعبه/اینترنت بانک/موبایل بانک
 • در صورت مراجعه به شعبه
 • تکمیل فرم درخواست استفاده از عملیات ساتنا
 • ورود اطلاعات به سیستم و ارسال به اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت
 • ورود اطلاعات به سیستم و ارسال به اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت
 • ارسال اطلاعات توسط اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت به بانک مرکزی واریز به حساب مشتری
 • در صورت عدم تایید : عودت ساتنا به دلیل عدم شناسایی مشتری و واریز به حساب مشتری