علی فروزان خواه

مدیر شعب استان سمنان

تلفن :33344790

نمابر :33344785

نشانی :سمنان – میدان مشاهیر ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی