فروش

نوع

مزایده

شماره

1150/99/4

موضوع

فروش

مبلغ برآورد

0

تضمین شرکت در مناقصه / مزایده

0

مسوول برگزاری

اداره کل پشتیبانی و املاک

تلفن

تاریخ دریافت اسناد

1400/01/14 00:00

تاریخ ارسال اسناد

1400/01/14 00:00

تاریخ بازگشایی اسناد

1400/01/14 00:00

اسناد

آگهی مزایده عمومی  4/99 /1150
پست بانک استان البرز
 پست بانک ایران در نظر دارد تعداد 4 رقبه املاک خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.Setadiran.ir) با شماره مزایده 4/99/1150 و  (شماره سیستمی)  2099001654000003 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار آگهی : 99/12/23
مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت  9 صبح  روز شنبه     مورخ 1400/01/14
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :تا ساعت 9 روز شنبه  مورخ     1400/01/14
تاریخ بازگشایی: روز   یکشنبه    مورخ  1400/01/15 ساعت  : 10 صبح
تاریخ اعلام به برنده: روز یکشنبه      مورخ 1400/01/15 ساعت  :12 ظهر
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-    برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکا نپذیر می باشد.
-        متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مبلغ 150/000ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب شماره 35512010023872000001 پست بانک نزد شعبه مصباح کرج کد 3551 واریز و اصل فیش واریزی را حداکثر تا ساعت 9 روز  شنبه مورخ 1400/01/14 تحویل  دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آدرس ذیل نمایند و اسکن فیش واریزی بهمراه سایر مدارک ومستندات توسط متقاضی شرکت در مزایده در سامانه بارگذاری گردد.
-        متقاضیان شرکت در مزایده می بایست سپرده شرکت در مزایده معادل ٥% قیمت پایه ملک عرضه شده در مزایده به حساب شماره 35512010023872000001 پست بانک نزد شعبه مصباح کرج کد 3551 واریز و اصل فیش واریزی را حداکثر تا ساعت 9 روز شنبه 1400/01/14 تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آدرس ذیل نمایند و اسکن فیش واریزی بهمراه سایر مدارک ومستندات توسط متقاضی شرکت در مزایده در سامانه بارگذاری گردد.
-        اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده : 

آدرس :استان البرز-کرج چهارراه مصباح ساختمان سرپرستی شعب پست یانک استان البرز طبقه دوم دبیرخانه شماره تلفن 32250006-026داخلی 220
2-    هزینه آگهی مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
3-    وجه دریافتی بابت خرید اسناد مزایده مسترد نمی گردد.
4-    نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعلام برندگی و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح ذیل میباشد:
املاک تملیکی دارای متصرف با شرایط 20% نقد الباقی اقساط 36 ماه با احتساب سود 18% مصوب شورای پول و اعتبار
تبصره  – املاک دارای متصرف مطروحه با وضعیت موجود در معرض فروش قرار می گیرد و همچنین تخلیه املاک بعهده خریدار می باشد .
5-    مدارک دریافتی به عنوان پیشینه نزد پست بانک باقی می ماند .
6-    علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934- 021