عباس جهانگیر ابوالمعالی

سرپرست شعب استان یزد

تلفن :35246901

نمابر :35246903

نشانی :خیابان شهید مطهری پلاک 923 ساختمان پست‌بانک‌ایران

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی