حسن شجاعی

مدیریت شعب استان زنجان

تلفن :33360101

نمابر :33330950

نشانی :زنجان – خیابان زینبیه جنب مسجد مهدیه ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی